Organi šole

STRATEŠKI SVET

Strateški svet imenuje Svet zavoda za dobo šest let. 

Sestavljajo ga:

 • trije predavatelji šole,
 • dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev,
 • dva predstavnika študentov in 
 • en predstavnik diplomantov ali diplomantk.

Strateški svet vodi predsednik, ki ga člani sveta izvolijo med seboj.

Strateški svet:

 • sprejme dolgoročni razvojni program šole,
 • predlaga nadstandardne programe,
 • predlaga letni delovni načrt šole, predlaga finančni načrt šole,
 • spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija,
 • obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študenti ter
 • opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom in sodeluje z vsemi organi šole.


RAVNATELJ

Zastopa organizacijsko enoto, odgovarja za zakonitost dela v okviru pooblastil in za strokovno vodenje, organizira, načrtuje in vodi predavateljski zbor ter delo višje strokovne šole. Imenovan je za obdobje 5 let.


PREDAVATELJSKI ZBOR

Predavateljski zbor sestavljajo predavatelji šole, ki ga vodi ravnatelj. Predavateljski zbor ima naslednje naloge:

 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje k dolgoročnemu razvojnemu programu šole,
 • obravnava letno poročilo o kakovosti,
 • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
 • odloča o posodobitvah študijskih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 • sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s potrebnimi potrebami,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja oziroma direktorja,
 • imenuje predavatelje šole,
 • sodeluje s študenti in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.


STROKOVNI AKTIVI

Strokovne aktive šole sestavljajo predavatelji istega predmeta oziroma istega predmetnega področja ali sorodnih skupin predmetov.

Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela, obravnava pripombe študentov, ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.


KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sestavlja pet predavateljev šole in dva študenta ter ima predsednika in šest članov.

Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini, spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov in
 • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav.

Predsednika in člane komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti imenuje predavateljski zbor.


ŠTUDIJSKA KOMISIJA

Študijsko komisijo sestavljajo najmanj trije predavatelji šole, vodi jo  predsednik, ki je eden izmed članov. 

Člane in predsednika študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.

Predavateljski zbor sprejme poslovnik za delovanje študijske komisije.

Študijska komisija pri svojem delu sodeluje s študenti.
Priponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...