MUNERA3

 


Povezava do spletne strani projekta: http://www.munera3.si/

Evalvacijski vprašalnik za predavatelje: http://url.sio.si/m3iz 

-------

PROJEKT  

MUNERA 3

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.«

 
Projekt MUNERA 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v obdobju od leta 2018 do leta 2022, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc, zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Na Višji strokovni šoli Brežice v okviru projekta MUNERA 3 izvajamo višješolski študijski program Ekonomist.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V TA PROGRAM?

V program brezplačnega študija se lahko vključi vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanja in je vpisan v CEUVIZ ( Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja. Izredni študent, ki je že bil  tri leta vpisan v višješolski program, se ne more vključiti v projekt. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat izpolniti prijavo in dostaviti ustrezna dokazila o zaposlitvi (npr. potrdilo delodajalca, izpis ZPIS o zavarovanju v Republiki Sloveniji, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, ipd.  …).

OBVEZNOSTI VKLJUČENIH V PROJEKT

Z vsakim vpisanim izrednim študentom, ki je na podlagi izpolnjenih pogojev izbran za vključitev v projekt, šola sklene pogodbo o izobraževanju. V njej so zapisane obveznosti študentov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnega programa EKONOMIST ETrŠ Brežice VSŠ Brežice, od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi oziroma aneksu k pogodbi o izobraževanju.

Višja šola lahko udeležencem zaračuna prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga  1k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2011).

Če študent ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi oz. aneksu k pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije,  morajo udeleženci v projektu izpolnjevati Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS.

Kontaktni podatki:  

Lidija Furlan, univ.dipl.upr.org.

telefon: 07 499 25 62

e-mail: lidija.furlan@guest.arnes.si 

Uradne ure za študente: vsak dan od 7.30 - 8.30


Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...